Avís legal i política de privacitat

© Centre Excursionista Vallirana, Secció Espeleològica d’Ordal, amb CIF nº G59331132 domiciliada a Vallirana, c/ Major, 402 (08759). Reservats tots els drets

Informació general del lloc web de la Secció Espeleològica d’Ordal, espeleoseo.com, i dels seus continguts

La finalitat de la seu corporativa de la Secció Espeleològica Ordal del Centre Excursionista Vallirana consisteix a fer més proper a la ciutadania l’espeleologia i en general, de les persones interessades a la informació diversa sobre aquest esport.

Per a complir aquesta finalitat, la nostra web inclou informació sobre cavitats, avencs i sobre activitats en què participa la Secció Espeleològica d’Ordal, entre altres qüestions.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els texts, dades personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material són de titularitat de la Secció Espeleològica d’Ordal, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests a la Secció Espeleològica d’Ordal. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones o entitats usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Protecció de dades de caràcter personal

1 Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

Secció Espeleològica d’Ordal només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions de Secció Espeleològica d’Ordal, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’Agència, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Secció Espeleològica d’Ordal, Centre Excursionista Vallirana, c/ Major 402, 08759 Vallirana.

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

2 Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i en aquest moment ni tan sols s’està utilitzant amb finalitats estadístics.

En la seva web, Secció Espeleològica d’Ordal  no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, Secció Espeleològica d’Ordal treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit Secció Espeleològica d’Ordal es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

Secció Espeleològica d’Ordal  no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de Secció Espeleològica d’Ordal . Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.